คณะมนุษยศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์

ฝ่ายวิจัย

023973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
31
42
23713
459
2053
23973

Your IP: 54.198.212.30
Server Time: 2018-10-15 09:40:14

ประวัติภาควิชาภาษาไทย

เดิมในปี พ.ศ.๒๕๑๐ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดำเนินการอยู่ภายในภาควิชาภาษา คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้โอนเข้าเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นภาควิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  ในฐานะสาขาวิชาภาษาไทยได้เปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐานและเป็นวิชาเอกตามความต้องการของนิสิตในคณะตลอดมาปัจจุบันมีทั้งหมด ๔ หลักสูตร ได้แก่

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)

๓. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ปรัชญา:

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นผู้มีเหตุผล และมีโลกทัศน์เชิงบวกในยุคโลกาภิวัตน์ ดำรงเอกลักษณ์ของไทย ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางภาษา ต้องการเน้นการเรียนรู้และพัฒนา นำภูมิปัญญาสู่สังคมไทย

วิสัยทัศน์:

การเป็นภาควิชาที่สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับมาตรฐานสากล มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ:

ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้และเชี่ยวชาญทางภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อไปรับใช้สังคมด้านกระบวนการการสื่อสารทางภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพทั้ง ๔ ทักษะ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ